Vad säger Lgr11?

Skolans värdegrund och uppdrag

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.

 

Mål

Skolans mål är att varje elev:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

  • får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.

 

Kursplanerna i Biologi och Kemi.

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan,

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt veta vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Eleven ska dokumentera några naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.